Video

Lễ dâng y 2014 phần 1

    Link xem trực tiếp

Thiền sư Sayadaw U Jotika ở rừng thiền tháng 10 2014

 

Thiền sư Sayadaw U Jotika

         

Lễ dâng y Kathina 2013 tại Rừng Thiền

           

Cuộc đời Đức Phật

Tập 1:     Tập 2:

Nhạc Kinh Chuyển Pháp Luân

Dhammacakkappavattana sutta Phụ đề Pali – Việt Biên tập: Lớp Phật Pháp chùa Pháp Luân – Huế  

Metta Sutta – Loving Kindness

Quy y Tam bảo

Namo Tassa Bhagavato

Quang cảnh Thiền Viện