Video

Kiết tập Tam Tạng kinh điển Pali lần VI (1954-1956) tại Yangon, Myanmar

Kỳ kiết tập thứ sáu được triệu tập tại Kaba Aye ở Yangon (trước đây là Rangoon) vào năm 1954, 83 năm sau kỳ kiết tập thứ 5 được tổ chức ở Mandalay. Nó được Chính phủ Miến Điện đứng đầu là Thủ Tướng U Nu bảo trợ. Ông cho phép xây dựng Maha Passana Guha, “Đại động”, một động […]

Lễ dâng y Kathina 2016 phần 4

Lễ dâng y Kathina 2016 phần 3

 

Lễ dâng y Kathina 2016 phần 2

 

Lễ dâng y Kathina 2016 phần 1

 

Lễ dâng y Kathina 2015 tại Rừng thiền

Chư Tăng đi khất thực tại lễ dâng y Kathina 2015

Cảnh rừng thiền T11/2014

Lễ dâng y 2014 phần 3

    Link xem trực tiếp

Lễ dâng y 2014 phần 2

    Link xem trực tiếp