Các chủ đề tu tập trong cuộc sống

Thiền sư Shilananda thuyết pháp tại Việt Nam – Bài 5

Bài giảng của Thiền sư Shilananda tại Việt Nam Phiên dịch: Sư Tâm Pháp   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

Thiền sư Shilananda thuyết pháp tại Việt Nam – Bài 3

Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

Thiền sư Shilananda thuyết pháp tại Việt Nam – Bài 4

Bài giảng của Thiền sư Shilananda tại Việt Nam Phiên dịch: Sư Tâm Pháp   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

Thiền sư Shilananda thuyết pháp tại Việt Nam – Bài 2

Bài giảng của Thiền sư Shilananda tại Việt Nam Phiên dịch: Sư Tâm Pháp   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

Thiền sư Shilananda thuyết pháp tại Việt Nam – Bài 1

Bài giảng của Thiền sư Shilananda tại Việt Nam Phiên dịch: Sư Tâm Pháp   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

37 phẩm trợ Đạo Bài 04 – Thiền sư Shilananda

Bài giảng của Thiền sư Shilananda tại Việt Nam Phiên dịch: Sư Tâm Pháp   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

37 phẩm trợ Đạo Bài 03 – Thiền sư Shilananda

Bài giảng của Thiền sư Shilananda tại Việt Nam Phiên dịch: Sư Tâm Pháp   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

37 Phẩm trợ Đạo bài 02 – Thiền sư Shilananda

Bài giảng của Thiền sư Shilananda tại Việt Nam Phiên dịch: Sư Tâm Pháp   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

37 phẩm trợ Đạo Bài 01 – Thiền sư Shilananda

Bài giảng của Thiền sư Shilananda tại Việt Nam Phiên dịch: Sư Tâm Pháp   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

Sử dụng chánh niệm

    Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)