Thuyết pháp

Thiền sư Shilananda thuyết pháp tại Việt Nam – Bài 5

Bài giảng của Thiền sư Shilananda tại Việt Nam Phiên dịch: Sư Tâm Pháp   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

Hướng dẫn ngồi thiền

Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

Thiền sư Shilananda thuyết pháp tại Việt Nam – Bài 3

Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

Hướng dẫn đứng thiền

Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

Thiền sư Shilananda thuyết pháp tại Việt Nam – Bài 4

Bài giảng của Thiền sư Shilananda tại Việt Nam Phiên dịch: Sư Tâm Pháp   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

Thiền sư Shilananda thuyết pháp tại Việt Nam – Bài 2

Bài giảng của Thiền sư Shilananda tại Việt Nam Phiên dịch: Sư Tâm Pháp   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

Thiền sư Shilananda thuyết pháp tại Việt Nam – Bài 1

Bài giảng của Thiền sư Shilananda tại Việt Nam Phiên dịch: Sư Tâm Pháp   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

37 phẩm trợ Đạo Bài 04 – Thiền sư Shilananda

Bài giảng của Thiền sư Shilananda tại Việt Nam Phiên dịch: Sư Tâm Pháp   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

37 phẩm trợ Đạo Bài 03 – Thiền sư Shilananda

Bài giảng của Thiền sư Shilananda tại Việt Nam Phiên dịch: Sư Tâm Pháp   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

37 Phẩm trợ Đạo bài 02 – Thiền sư Shilananda

Bài giảng của Thiền sư Shilananda tại Việt Nam Phiên dịch: Sư Tâm Pháp   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)