Kinh Trường bộ

Kinh Đại bổn (Mahapadana sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 14. Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta) Tụng phẩm I 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước Sàvatthi (Xá-vệ) rừng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), trong am thất cây Kareri (Hoa Lâm). Lúc bấy giờ, số đông các Tỷ-kheo đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, […]

Kinh Tam minh (Tevijja sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 13. Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đi đến một làng Bà-la-môn ở Kosala tên là Manasàkata. Tại đây, ở Manasakata, Thế Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ […]

Kinh Lô hi gia (Lohicca sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, và đến tại Sàlavatikà (một làng có dãy cây tala bao bọc). Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Lohicca ở tại Sàlavatikà, một chỗ […]

Kinh Kiên cố (Kevaddha sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalandà trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy giờ cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha bạch […]

Kinh Tu bà (Subha sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 10. Kinh Subha (Tu-bà) (Subha sutta) Tụng phẩm I 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Ðại đức Ananda ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), tại rừng Jetavana (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), sau khi đức Thế Tôn nhập diệt không bao lâu. Lúc bây giờ thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta ở tại Sàvatthi vì […]

Kinh Bố sá bà lâu (Potthapada sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sutta)   1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), rừng Jetavana (Kỳ viên), vườn Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Potthapada (Bố-sá-bà-lâu) cùng với đại chúng du sĩ ngoại đạo khoảng ba trăm vị, ở tại vườn của hoàng […]

Kinh Ca diếp Sư tử hống (Kassapa-Sihanada sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 8. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta) (Kinh nầy còn có tên là Kinh "Ðại sư tử hống" – Mahàsìhanàda Sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở tại Ujunnà (Uy-nhã-quốc), tại vườn nai Kannakatthala. Lúc bấy giờ, lõa thể Kassapa (Ca-diếp) đến chỗ đức Phật, nói những lời chào […]

Kinh Cha li da (jaliya sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 7. Kinh Jàliya (Jàliya sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở Kosambi, vườn Ghositàràma. Lúc bấy giờ có hai du sĩ, Mandissa và Jàliya, đệ tử của Dàrupattika, đến tại chỗ đức Thế Tôn ở, nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với Ngài rồi đứng […]

Kinh Mahali (Mahali sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 6. Kinh Mahàli (Mahàli sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly) ở giảng đường Trùng Các, rừng Ðại Lâm. Lúc bấy giờ, một số đông sứ giả Bà-la-môn nước Kosala (Câu-tất-la) và nước Magadha (Ma-kiệt-đà), đang ở tại Vesali vì một vài công việc. Những vị sứ […]

Kinh Cứu la đàn đầu (Kutadanta sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 5. Kinh Kùtadanta (Cứu-la-đàn-đầu) (Kùtadanta sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang du hành trong xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở Magadha tên là Khànumata (Khứ–nậu-bà-đế). Và tại đây, đức Thế Tôn trú tại vườn Ambalatthikà ở […]