Kinh Trung bộ

Kinh Nhất dạ hiền giả
 (Bhaddekaratta sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 131. Kinh Nhất dạ hiền giả
 (Bhaddekaratta sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". –"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế […]

Kinh Thiên sứ 
(Devadùta sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 130. Kinh Thiên sứ 
(Devadùta sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". — "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn […]

Kinh Hiền Ngu
 (Bàlapandita sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 129. Kinh Hiền Ngu
 (Bàlapandita sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". — "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói […]

Kinh Tùy phiền não
 (Upakkilesa sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 128. Kinh Tùy phiền não
 (Upakkilesa sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), tại tịnh xá Ghosita (Cu-sư-la). Lúc bấy giờ các Tỷ-kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Rồi một Tỷ-kheo đến chỗ Thế Tôn […]

Kinh A-na-luật
 (Anuruddha sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 127. Kinh A-na-luật
 (Anuruddha sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà viên), chỗ tinh xá của ông Anathapindika (Cấp cô độc). Rồi thợ mộc Pancakanga bảo một người: — Hãy đến, này Người kia, hãy đi đến Tôn giả Anuruddha (A-na-luật), nhân danh ta, […]

Kinh Phù-di 
(Bhùmija sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 126. Kinh Phù-di 
(Bhùmija sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi Tôn giả Bhumija (Phù-di) vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến ngồi trên chỗ đã […]

Kinh Ðiều ngự địa 
(Dantabhùmi sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 125. Kinh Ðiều ngự địa 
(Dantabhùmi sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Lúc bấy giờ, Sa-di Aciravata (Tân Học Sa-môn) đang ở tại am thất Aranna. Rồi vương tử Jayasena trong khi tản bộ du hành, đi đến […]

Kinh Bạc-câu-la
 (Bakkula sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 124. Kinh Bạc-câu-la
 (Bakkula sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Bakkula trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các loài sóc (kalandakanivapa). Rồi lõa thể Kassapa, một người bạn trước kia của Tôn giả Bakkula khi còn là cư sĩ, đi đến Tôn giả Bakkula, sau […]

Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp 
(Acchariya-abbhùtadhamma sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp 
(Acchariya-abbhùtadhamma sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi một số rất đông Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực về, đang ngồi tụ họp trong thị giả […]

Kinh Ðại không
 (Mahàsunnata sutta)

Trung Bộ Kinh
  Majjhima Nikaya 122. Kinh Ðại không
 (Mahàsunnata sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakka (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở tu viện Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kapilavatthu để khất thực. Sau khi đi khất thực ở […]