Kinh Trung bộ

Kinh Phân biệt cúng dường
 (Dakkhinàvibhanga sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 142. Kinh Phân biệt cúng dường
 (Dakkhinàvibhanga sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-Ca), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Mahapajapati Gotami (Củ đàm Nữ Ma-ha-ba-xà-bà-đề), đem theo một cặp y mới, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ […]

Kinh Phân biệt về Sự thật
 (Saccavibhanga sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 141. Kinh Phân biệt về Sự thật
 (Saccavibhanga sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Baranasi (Ba la nại), Isipatana (chỗ chư Tiên đọa), tại Migadaya (Lộc Uyển). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". — "Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn […]

Kinh Giới phân biệt
 (Dhàtuvibhanga sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 140. Kinh Giới phân biệt
 (Dhàtuvibhanga sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn du hành ở xứ Magadha (Ma- kiệt-đà), đi đến Rajagaha (Vương xá), đến nhà thợ gốm Bhaggava; sau khi đến nói với thợ gốm Bhaggava: — Này Bhaggava, nếu không gì phiền phức cho Ông, Ta muốn ở tại […]

Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả
 (Anandabhaddekaratta sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 132. Kinh A-nan Nhất dạ hiền giả
 (Anandabhaddekaratta sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda (A-nan) tại hội trường thuyết thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các […]

Kinh Vô tránh phân biệt
 (Aranavibhanga sutta)

Trung Bộ Kinh 
 Majjhima Nikaya 139. Kinh Vô tránh phân biệt
 (Aranavibhanga sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". — "Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế […]

Kinh Phân biệt sáu xứ
 (Salàyatanavibhanga sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 137. Kinh Phân biệt sáu xứ
 (Salàyatanavibhanga sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" –"Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói […]

Ðại kinh Nghiệp phân biệt
 (Mahàkammavibhanga)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 136. Ðại kinh Nghiệp phân biệt
 (Mahàkammavibhanga)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi trú tại một cái cốc trong rừng. Rồi du sĩ ngoại đạo Potaliputta tiêu dao tản bộ, tuần tự du hành, […]

Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả (Lomasakangiyabhaddekaratta sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya   134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả (Lomasakangiyabhaddekaratta sutta)   Như vầy tôi nghe.   Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc).   Lúc bấy giờ, Tôn giả Lomasakangiya trú ở giữa dòng họ Sakya (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở tinh xá […]

Tiểu kinh Nghiệp phân biệt
 (Cùlakammavibhanga sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt
 (Cùlakammavibhanga sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi […]

Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả
 (Mahàkaccànabhaddekaratta sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 133. Kinh Ðại Ca-chiên-diên Nhất dạ hiền giả
 (Mahàkaccànabhaddekaratta sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại Tinh xá Tapoda. Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi, thức dậy vừa lúc bình minh đi đến Tapoda để tắm rửa tay chân. Tắm rửa tay chân ở Tapoda xong, […]