Kinh Trung bộ

Kinh Căn tu tập
 (Indriyabhàvanà sutta)

Trung Bộ Kinh 
 Majjhima Nikaya 152. Kinh Căn tu tập
 (Indriyabhàvanà sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào […]

Kinh Khất thực thanh tịnh
 (Pindapàtapàrisuddhi sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 151. Kinh Khất thực thanh tịnh
 (Pindapàtapàrisuddhi sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn […]

Kinh Nói cho dân Nagaravinda
 (Nagaravindeyya sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda
 (Nagaravindeyya sutta)   Như vầy tôi nghe. Môt thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Nagaravinda. Các Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda được nghe như sau: "Sa-môn Gotama là Thích […]

Ðại kinh Sáu xứ
 (Mahàsalàyatanika sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 149. Ðại kinh Sáu xứ
 (Mahàsalàyatanika sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo", — "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn […]

Kinh Sáu sáu
 (Chachakka sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 148. Kinh Sáu sáu
 (Chachakka sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". — "Thưa vâng, Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn […]

Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la
 (Cùlaràhulovàda sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la
 (Cùlaràhulovàda sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm) tại tinh xá ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư, khởi lên tư niệm sau đây: "Ðã thuần thục là những pháp đã đưa đến giải thoát cho […]

Kinh Giáo giới Nandaka 
(Nandakovàda sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 146. Kinh Giáo giới Nandaka 
(Nandakovàda sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Mahapajapati Gotami cùng với khoảng năm trăm Tỷ-kheo-ni đi đến bên Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. […]

Kinh Giáo giới Phú-lâu-na
 (Punnovàda sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na
 (Punnovàda sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Tôn giả Punna (Phú-lâu-na), vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn […]

Kinh Giáo giới Channa
 (Channovàda sutta)

Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya 144. Kinh Giáo giới Channa
 (Channovàda sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc-lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta (Xá lợi phất), Tôn giả Mahacunda (Ðại Chu-na) và Tôn giả Channa (Xiển-đà) cùng trú ở Gijjhakuta (Linh Thứu). Lúc bấy […]

Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc
 (Anàthapindikovàda sutta)

Trung Bộ Kinh 
Majjhima Nikaya 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc
 (Anàthapindikovàda sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, cư sĩ Cấp Cô Ðộc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ Cấp Cô Ðộc gọi […]