Kinh Tiểu bộ

Tiểu Bộ Kinh – Tập 10

This is an embedded <a target='_blank' href='http://office.com' _cke_saved_href='http://office.com'>Microsoft Office</a> document, powered by <a target='_blank' href='http://office.com/webapps' _cke_saved_href='http://office.com/webapps'>Office Online</a>.

Tiểu Bộ Kinh – Tập 9

This is an embedded <a target='_blank' href='http://office.com' _cke_saved_href='http://office.com'>Microsoft Office</a> document, powered by <a target='_blank' href='http://office.com/webapps' _cke_saved_href='http://office.com/webapps'>Office Online</a>.

Tiểu Bộ Kinh – Tập 8

This is an embedded <a target='_blank' href='http://office.com' _cke_saved_href='http://office.com'>Microsoft Office</a> document, powered by <a target='_blank' href='http://office.com/webapps' _cke_saved_href='http://office.com/webapps'>Office Online</a>.

Tiểu Bộ Kinh – Tập 7

This is an embedded <a target='_blank' href='http://office.com' _cke_saved_href='http://office.com'>Microsoft Office</a> document, powered by <a target='_blank' href='http://office.com/webapps' _cke_saved_href='http://office.com/webapps'>Office Online</a>.

Tiểu Bộ Kinh – Tập 6

This is an embedded <a target='_blank' href='http://office.com' _cke_saved_href='http://office.com'>Microsoft Office</a> document, powered by <a target='_blank' href='http://office.com/webapps' _cke_saved_href='http://office.com/webapps'>Office Online</a>.

Tiểu Bộ Kinh – Tập 4

This is an embedded <a target='_blank' href='http://office.com' _cke_saved_href='http://office.com'>Microsoft Office</a> document, powered by <a target='_blank' href='http://office.com/webapps' _cke_saved_href='http://office.com/webapps'>Office Online</a>.

Tiểu Bộ Kinh – Tập 3

This is an embedded <a target='_blank' href='http://office.com' _cke_saved_href='http://office.com'>Microsoft Office</a> document, powered by <a target='_blank' href='http://office.com/webapps' _cke_saved_href='http://office.com/webapps'>Office Online</a>.

Tiểu Bộ Kinh – Tập 2

  This is an embedded <a target='_blank' href='http://office.com' _cke_saved_href='http://office.com'>Microsoft Office</a> document, powered by <a target='_blank' href='http://office.com/webapps' _cke_saved_href='http://office.com/webapps'>Office Online</a>.

Tiểu Bộ Kinh – Tập 1

  This is an embedded <a target=’_blank’ href=’http://office.com’ _cke_saved_href=’http://office.com’>Microsoft Office</a> document, powered by <a target=’_blank’ href=’http://office.com/webapps’ _cke_saved_href=’http://office.com/webapps’>Office Online</a>.

Tiểu Bộ Kinh

TIỂU BỘ KINH Khuddaka Nikàya   Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt   Tập I 1.1 Kinh Tiểu Tụng (Việt-Anh) 1.2 Kinh Pháp Cú (Việt-Anh) 1.3 Kinh Phật Tự Thuyết 1.4 Kinh Phật Thuyết Như Vậy 1.5 Kinh Tập Tập II 2.1 Chuyện Thiên Cung 2.2 Chuyện Ngạ Quỷ Tập III 3.1 Trưởng Lão Tăng Kệ 3.2 Trưởng Lão Ni Kệ  Tập IV Chuyện Tiền Thân I (số 1-120) Tập […]