Tam tạng Kinh điển

Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo!” –“Bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn […]

Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo!". – "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế […]

Kinh Trung Bộ

    Ðại Tạng Kinh Việt Nam       Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya  Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt   Tập I (Kinh số 1-50)   (1) Kinh Pháp môn căn bản (2) Kinh Tất cả lậu hoặc (3) Kinh Thừa tự Pháp (4) Kinh Sợ hãi và khiếp đảm (5) Kinh Không uế nhiễm (6) Kinh […]

Tiểu bộ kinh – Tập 5

This is an embedded <a target='_blank' href='http://office.com' _cke_saved_href='http://office.com'>Microsoft Office</a> document, powered by <a target='_blank' href='http://office.com/webapps' _cke_saved_href='http://office.com/webapps'>Office Online</a>.