Tam tạng Kinh điển

Tương ưng bộ kinh – Tập 5

 

Tương ưng bộ kinh – Tập 4

 

Tương ưng bộ kinh – Tập 3

 

Tương ưng bộ kinh – Tập 2

 

Tương ưng bộ kinh – Tập 1

 

Tăng chi bộ kinh – Tập 2

 

Tăng chi bộ kinh – Tập 1

 

Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara sutta) Như vầy tôi nghe. Tụng phẩm I 1.Một thời Thế Tôn trú tại Campa (Chiêm-bà) trên bờ hồ Gaggara (Già-già), cùng với đại chúng Tỷ kheo khoảng năm trăm vị. Rồi tôn giả Sàriputta bảo các vị Tỳ kheo: "Này các Hiền giả Tỷ kheo". "Thưa Hiền giả" các […]

Kinh Phúng tụng (Sangìti sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 33. Kinh Phúng tụng (Sangìti sutta) Như vầy tôi nghe. Tụng phẩm I 1. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mallà cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Mallà tên là Pàvà và trú tại đấy. Thế Tôn trú tại Pàvà trong rừng […]

Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya sutta)

Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 32. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya sutta) Như vậy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Bốn Thiên vương sau khi sắp đặt trấn giữ bốn phương với đại quân Yakkha (Dạ-xoa), đại quân Gandhabba (Càn-thát-bà), đại quân Kumbhanda (Cưu-bàn-trà) và đại quân Nàga (Na-già), án ngữ bốn […]