Thư viện Phật học

Kinh Ví dụ tấm vải (Vatthùpama sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 7. Kinh Ví dụ tấm vải (Vatthùpama sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". –"Bạch Thế Tôn", các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói […]

Kinh Ước nguyện (Akankheyya sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 6. Kinh Ước nguyện (Akankheyya sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". — "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: — […]

Kinh Không uế nhiễm (Anangana sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 5. Kinh Không uế nhiễm (Anangana sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở tại đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo. "Chư Hiền Tỷ-kheo". –"Thưa Hiền giả", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta […]

Kinh Sợ hãi khiếp đảm (Bhayabherava sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm (Bhayabherava sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Janussoni đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên […]

Kinh thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 3. Kinh thừa tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)   Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo", –"Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: — […]

Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo!” –“Bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn […]

Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta)

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo!". – "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế […]

Kinh Trung Bộ

    Ðại Tạng Kinh Việt Nam       Trung Bộ Kinh
 Majjhima Nikaya  Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt   Tập I (Kinh số 1-50)   (1) Kinh Pháp môn căn bản (2) Kinh Tất cả lậu hoặc (3) Kinh Thừa tự Pháp (4) Kinh Sợ hãi và khiếp đảm (5) Kinh Không uế nhiễm (6) Kinh […]

Tiểu bộ kinh – Tập 5

This is an embedded <a target='_blank' href='http://office.com' _cke_saved_href='http://office.com'>Microsoft Office</a> document, powered by <a target='_blank' href='http://office.com/webapps' _cke_saved_href='http://office.com/webapps'>Office Online</a>.